SR article

Eindrapport gemeente Zaandam Q2

    

    

 

    

    

 

 

 

Conclusies eerste onderzoek

Sinds september 2016 is het onderzoek gestart naar het marktplein in Wormerveer. Nu, bijna 5 maanden verder hebben we verschillende interventies gedaan om data te verzamelen om de gemeente Zaanstad te helpen de situatie hier te verbeteren. In dit report zullen deze interventies besproken worden en aan de hand hiervan zullen aanbevelingen gedaan worden. Allereerst worden de conclusies uit het eerste deel van het onderzoek besproken zodat dit report als een samenvatting van de 5 maanden kan worden beschouwd.

Het eerste deel van ons onderzoek was gericht op het formuleren van een probleemdefinitie. Na met alle relevante actoren gesproken te hebben (jongeren, jongeren werkers, bewoners en winkeliers) konden de volgende conclusies getrokken worden.

  • De beeldvorming tegenover de jongeren is vaak te negatief. Ze worden soms verantwoordelijk gehouden voor bepaalde incidenten waar zij niet bij betrokken zijn. Dit zorgt voor frustratie bij de jongeren, maar ook bij de bewoners die denken dat de jeugd op het marktplein weer voor problemen heeft gezorgd.
  • De verkeerssituatie op het marktplein is onduidelijk en kan daarom voor gevaarlijke situaties zorgen. Vooral de ingang en uitgang voor de parkeerplaatsen zorgt voor problemen. Hier is de weg redelijk smal en moet er verkeer vanuit 2 richtingen komen.

Onze interventies in het tweede deel van ons onderzoek zijn dan ook gericht op deze twee problemen.

Verkeer in Wormerveer

Zoals hierboven al is gezegd is de verkeerssituatie op het marktplein niet optimaal. Het doel van deze interventie voor het verkeer was dan ook dat de doorstroming beter wordt en de verkeersituatie meer overzichtelijk.

In figuur 1 in de bijlage staat een grafische weergave van de huidige situatie. Het belangrijkste probleem zit op het smalle gedeelte bij de ingang en uitgang van de parkeerplaats. Hier kruisen meerdere wegen met elkaar en is de situatie onoverzichtelijk. In figuur 2, 3 en 4 zijn de alle mogelijke opties weergegeven die weggebruikers kunnen gebruiken. De kruistabel die te zien is in figuur 5 geeft de kruisingen weer van alle opties.

Figuur 5 leest zich als volgt: Een groen blokje betekent dat de gekozen optie van de weggebruiker “veilig” is en geen kruising met een andere optie bevat. Een rood blokje betekent dat de optie wel een kruising met een andere optie bevat. Een grijs blokje betekent dat de optie geen kruisingen kan bevatten omdat ze uit dezelfde richtingen komen. Als voorbeeld nemen we optie 2 ( uitgang parkeerplaats richting Krommenieërpad). Deze optie kruist volgens de tabel met 6 t/m 11. Dit klopt ook wanneer je naar de figuren 2,3 en 4 kijkt. Op deze manier zijn er dus 23 kruisingen mogelijk bij het kruispunt.

Om de situatie meer overzichtelijk te maken moet de interventie er dus voor zorgen dat het aantal kruisingen verminderd wordt op het kruispunt. De overzichtelijkheid zorgt er dan automatisch voor dat weggebruikers de situatie als duidelijk ervaren.

De nieuwe situatie is weergegeven in figuur 6. De verandering die is aangebracht ten opzichte van de huidige situatie is de in- en uitgang van de parkeerplaats. Deze is nu niet meer gesitueerd op het oorspronkelijke kruispunt zodat daar de drukte en onduidelijkheid weg wordt gehaald. Wanneer we dan weer kijken naar de kruisingen die deze verandering met zich meebrengt is het duidelijk dat dat er veel minder zijn. Figuur 9 laat zien dat er in plaats van 23 kruisingen maar 11 kruisingen zijn. Dit is tevens verdeeld over 2 kruispunten waardoor er op de drukke tijden in het winkelgebied makkelijker het verkeer weggeloodst kan worden.

Jongeren op het marktplein

De conclusie uit het eerdere onderzoek was duidelijk: De beeldvorming van de jongeren bij de bewoners was vaak erg negatief. Te negatief volgens ons. Hierbij stelde wij ons 1 centrale vraag: Waarom is deze beeldvorming zo negatief? Komt dit door de bewoners of hebben de jongeren dit voor zichzelf verpest? Om dit te onderzoeken hebben wij het heft in eigen handen genomen en zijn we zelf gaan hangen op het plein. Het doel hierbij was om te kijken hoe de bewoners en het winkelend publiek op ons zou reageren en de voorwaarden van acceptatie te onderzoeken. Hierbij hebben wij 2 situaties gecreëerd. De eerste situatie waren wij wat duister gekleed met capuchon en pet. In de tweede situatie waren we netter gekleed in colbert en rokkostuum. (zie figuur 11 en 12) Tijdens het hangen hebben we het winkelend publiek en de bewoners gevraagd om haar mening. Wat vinden ze van ons? En wanneer zouden zij ons wel/niet aanstootgevend vinden? Om de aanstootgevendheid aan te tonen hadden we drie variabelen gekozen: Grootte van de groep, uitstraling (kledingstijl) en gedrag.

De eerste situatie, waarbij we wat slonzig gekleed waren, leverde veel reacties op. Tot onze verbazing waren de meeste van deze reacties eigenlijk heel positief. Mensen hadden er totaal geen moeite mee over hoe wij ons presenteerde op het marktplein. Ook onze kledingstijl was geen probleem. Op de vraag “wat vindt u hier nu van?” kregen we eigenlijk altijd het antwoord “ik heb er geen last van”. Ook de tweede situatie, waarbij we een stuk netter gekleed waren, leverde geen negatieve reacties op. Hierbij kan dus gesteld worden dat de variabele uitstraling geen of een kleine rol speelt bij de beeldvorming van de jongeren. Ook de grootte van de groep was voor de mensen geen probleem. Kanttekening hierbij is wel dat we hier met 2 mensen aan het hangen waren waardoor een uitspraak hierover moeilijk gedaan kan worden.

De laatste variabele, gedrag, werd door veel mensen wel beantwoord als iets wat invloed kan hebben op de mening van de mensen over de jongeren. Veel gehoorde geluiden waren hierbij: “Zolang ze hun rotzooi opruimen heb ik er geen problemen mee” en “Als jullie je maar gedragen is het allemaal prima”. Er kan dus opgemaakt worden dat de beeldvorming van de mensen samenhangt met het gedrag van de jongeren.

 

 

 

Conclusie en aanbevelingen

Sinds september zijn wij aan het onderzoeken wat er beter kan op het marktplein in Wormerveer. Het eerste deel van het onderzoek, waar de probleemdefinitie centraal stond, had 2 duidelijke conclusies: De verkeerssituatie is onduidelijk en de beeldvorming rondom de hangende jongeren er negatief. Voor beide problemen is een interventie gedaan.

Voor de verkeerssituatie hebben wij een plan bedacht waarbij de in- en uitgang van de parkeerplaats wordt verplaatst. Op deze manier wordt de situatie overzichtelijker en is de doorstroming ook beter. Uit de analyse is gebleken dat er veel minder opties kruisen waardoor de veiligheid ook beter geborgen is. Onze aanbeveling hierbij is dan ook om deze gegeven situatie te vergelijken met de huidige situatie aan de hand van deze en eventueel andere analyses om de verkeerssituatie op het marktplein te verbeteren.

Wat betreft de hangjeugd hebben wij ons zelf opgesteld als hangjongeren om de reactie van de bewoners en het winkelend publiek te peilen. Het belangrijkste resultaat hieruit was bijna iedereen totaal niet negatief tegenover de hangjongeren is mits het gedrag aan de norm voldoet. Het afval werd bijvoorbeeld nog steeds als een probleempunt gezien. Onze aanbeveling hierbij aan de gemeente Zaandam is dat er naar een oplossing gezocht moet worden, eventueel samen met de jongeren, waarbij het afvalprobleem en eventuele gedragsproblemen verholpen worden. Kanttekening bij de interventie bij de hangjeugd is wel dat het een kleine onderzoek was waardoor de variabele “grootte van de groep” niet helemaal goed getest kon worden. Hier kan eventueel ook nog meer onderzoek naar gedaan worden.

 

 

 

 

 

 

Bijlage

 

Figure 1

 

  

Figure 2                                                                                                            Figure 3

  

Figure 5

                

Figure 6                                                                                          Figure 7

                                  

  

Figure 8                                                                                          Figure 9

 

    

 

 

 

Figure 10

Figure 11

                                                                                                                                                   

All rights reserved