SR article

Adviesrapport Gemeente Amsterdam Zuidoost

Onderzoek naar de ritmes van de bewoners in Holendrecht en Venserpolder ten behoeve van verbetering van de communicatie tussen de alleenstaande moeders en de gemeente Amsterdam Zuidoost.

Here is an advisory for the municipality of Amsterdam. It is about the proces of this research and how to restore the trust between the single mothers and the municipality. This is done to solve the communication problems between them.

The advisory is written in Dutch, with is the standard langue inside the municipality

Probleem definitie

De eerste onderzoeksvraag van dit project was : Hoe kunnen alleenstaande moeders beter participeren in Amsterdam Zuid-Oost? In de eerste 10 weken zijn de 2 wijken, Venserpolder en Holendrecht, regelmatig bezocht en is er gesproken met vele buurtbewoners en lokale organisatie. Hieruit kwam een ander perspectief over de alleenstaande moeders en de buurten. Venserpolder en Holendrecht zijn kleine hechte netwerken waarin de moeders redelijk participeren. Ook is er opgemerkt dat er weinig vertrouwen is tussen de alleenstaande moeders en de gemeente Amsterdam, waardoor de communicatie tussen moeizaam verloopt. Om deze reden is de onderzoeksvraag geherformuleerd naar : Hoe kan het communicatie en vertrouwen tussen de alleenstaande moeders en de gemeente Amsterdam worden verbeterd. In dit adviesrapport zal het gevolgde proces en bevinden worden besproken, en daarna een advies voor de gemeente Amsterdam Zuidoost om de communicatie te verbeteren tussen haar en de alleenstaande moeders.


Het proces/ bevindingen

Deze periode is er gefocust op de lokale netwerken waarin de alleenstaande moeders zich begeven in kaart te brengen.Deze informatie is verkregen door gesprekken met alleenstaande moeders, andere bewoners en lokale organisaties in Venserpolder en Holendrecht.
Onze bevindingen zijn dan ook dat de netwerken niet heel groot zijn. De netwerken kunnen het best worden beschreven als klein en hecht. In deze netwerken vanuit het perspectief van de alleenstaande moeders spelen de buren/familie, buurtwerkkamer en lokale organisaties een grote rol. In holendrecht bevindt het community center ook in de netwerk, als een locatie waar veel ontmoetingen plaatsvinden. In Venserpolder is er geen soortgelijke locatie voor (in)formele ontmoetingen.

Via deze netwerken wordt er informatie gedeelt en waar mogelijk elkaar geholpen en ondersteunt in verschillende taken. De communicatie loopt veel verschillende mediums. De meeste informatie wordt verspreid door fysieke gesprekken. Andere mediums zijn whatsapp en facebook. Via deze mediums worden onder andere spullen geruild of verkocht. Echter zijn de meeste onderwerpen die worden besproken hierop redelijk oppervlakkig en zullen de alleenstaande moeders niet snel hun zorgen en problemen delen.


Buurtwerkkamers

Voor meer formele hulp gaan de alleenstaande moeders naar de buurtwerkkamer. Hier werken lokale bewoners waarin de alleenstaande moeders vertrouwen hebben. Dit is een belangrijke reden waarom de buurtwerkkamers de alleenstaande moeders kunnen helpen.Dit vertrouwen is opgebouwd over een langere periode. Daarnaast bevinden de buurtwerkkamers zich in de buurten, waardoor de drempel om contact te maken en binnen te stappen lager is voor de moeders. Ook hebben de buurtwerkkamers een huiselijke sfeer en de mogelijkheid om altijd binnen te stappen. Dit wordt door vele alleenstaande moeders als prettig ervaren. De buurtwerkkamer biedt support bij invullen van papieren en formulieren, lezen van brieven, computer vragen en het inzicht krijgen van maandelijkse in en uitgaven. Daarnaast worden er ook sociale activiteiten via de buurtwerkkamer georganiseerd. Deze activiteiten worden voornamelijk de de buurtwerkkamer ondersteunt, de organisatie en idee komt vanuit de bewoners van de wijk zelf. In bijlage 1 is een visualisatie weergeven van de buurtwerkkamer, om de eigenschappen van de buurtwerkkamer in 1 oogopslag te zien.


Lokale organisatie

In beide wijken zijn vele organisaties die de participatie en de welzijn in de buurt willen verhogen. Enkele voorbeelden van deze organisaties zijn, Stichting SES, Stichting 1-0 voor en wijkacademie opvoeding. Deze organisaties zijn niet specifiek opgericht voor de alleenstaande moeders, maar vaak voor alle bewoners in de wijk. De activiteiten die worden georganiseerd vinden plaats op verschillende locaties in de wijk, bijvoorbeeld het community center in Holendrecht. Deze organisaties bestaan uit lokale mensen en daardoor het vertrouwen makkelijker kunnen winnen van de moeders. Daarnaast kennen de organisaties de buurt en de bewoners goed, waardoor ze meer capaciteiten hebben om de alleenstaande moeders te benaderen en te activeren. Ook de specifieke wensen en belangen van de bewoners zijn beter bekend bij deze organisaties.

De communicatie van deze organisaties naar de bewoners gaat voornamelijk via persoonlijk contact of positieve verhalen van andere bewoners. Ook worden activiteiten aangekondigd via posters. In bijlage 2 is een visualisatie weergeven van de lokale organisaties, om de eigenschappen van de lokale organisaties in 1 oogopslag te zien.


Advies

De lokale organisaties en buurtwerkkamers zijn voor de gemeente een ideale oplossing om de communicatie tussen de Gemeente Amsterdam Zuidoost de alleenstaande moeders van Venserpolder en Holendrecht te verbeteren. De moeders hebben in het algemeen veel vertrouwen in de lokale organisaties en hebben een lagere drempel vanuit het perspectief van de moeders. Hierdoor verloopt de communicatie tussen de alleenstaande moeders en deze lokale organisaties en buurtwerkkamers beter. De gemeente kan door middel van deze samenwerking gebruik maken van het netwerk van de lokale organisaties. Hierdoor hoeft de gemeente zelf niet een groot aandeel van haar tijd te besteden aan het opzetten van communicatiemogelijkheden en een netwerk in de 2 buurten. De buurtwerkkamers en lokale organisaties verkrijgen zelf ook veel informatie over de en uit buurt, die de gemeente kan helpen met haar doelstellingen. Door deze samenwerking kan het vertrouwen tussen de alleenstaande moeders en de gemeente weer worden opgebouwd. Dit heeft als gevolg de communicatie tussen de gemeente en de alleenstaande moeders in Amsterdam Zuidoost soepeler gaat verlopen. In bijlage 3 is het lokale netwerk rond de alleenstaande moeders. Hierin is duidelijk te zien dat er een barrière is tussen de gemeente en de alleenstaande moeders.

Daarom adviseren wij de gemeente om meer samen te werken met de buurtwerkkamers en de lokale organisaties. De samenwerking zal beide partijen een groot voordeel geven, waardoor uiteindelijk de inwoners,en dus ook de alleenstaande moeders, van de buurten Holendrecht en Venserpolder er van profiteren. Door deze samenwerking zal de gemeente meer aanwezig zijn in de buurt, en dit zullen de bewoners van Venserpolder en Holendrecht ook positief merken. Dit geeft de alleenstaande moeders meer mogelijkheden tot communicatie met de gemeente waardoor de welzijn van deze moeders zal toenemen, zonder dat dit grote extra kosten met zich mee zal brengen voor de gemeente Amsterdam Zuidoost. Echter moet de gemeente wel rekening houden dit probleem al vele jaren speelt. Het terugwinnen van het vertrouwen zal dan ook in kleine stapjes gebeuren, verspreid over meerdere jaren. Hierin dient in de langere termijn planning van de gemeente Amsterdam Zuidoost rekening mee worden gehouden.

All rights reserved